Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwaZasady i warunki

 1. Wakacyjne Warsztaty Ewangelizacyjne WIELKI POŁÓW (dalej: Warsztaty) mają charakter zamknięty.
 2. Za organizację wydarzenia oraz bezpieczeństwo uczestników odpowiada zespół wolontariuszy działających przy Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Diecezji Pelplińskiej św. Józefa (dalej: Zespół Organizatorów)
 3. Proces rejestracji każdego z uczestników składa się z następujących etapów:
  • zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie: wielki-polow.pl;
  • potwierdzenie ze strony organizatorów
  • wpłata zaliczki na wskazany numer konta;
  • osobista rejestracja w dniu rozpoczęcia rekolekcji oraz wpłata pozostałej części opłaty (na rachunek bankowy lub osobiście w dniu rozpoczęcia);
 4. Zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. Uczestnik zgłaszając się na Warsztaty zobowiązuje się do udziału w pełnym wymiarze, w terminie określonym na etapie przyjmowania zgłoszeń, zgodnie z harmonogramem podanym w dniu rozpoczęcia oraz na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 6. Uczestnikami Warsztatów mogą być osoby niepełnoletnie jedynie w sytuacji, gdy w Warsztatach uczestniczą i sprawują nad nimi opiekę rodzice/opiekunowie prawni lub wyznaczony przez nich opiekun na mocy „Upoważnienia do przejęcia opieki nad osobą niepełnoletnią”.
 7. Osoby sprawujące opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami mogą być obecne na Warsztatach nie uczestnicząc w zajęciach. W takiej sytuacji jednak koszt uczestnictwa jest wyższy i podany do wiadomości na etapie przyjmowania zgłoszeń.
 8. Podczas Warsztatów będzie zapewniona opieka dla dzieci i młodzieży jedynie w trakcie godzin warsztatowych i na zasadach podanych opiekunom w dniu rozpoczęciu wydarzenia.
 9. W czasie trwania Warsztatów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 10. W godzinach 23.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna.
 11. Podczas trwania Warsztatów, zwłaszcza podczas Mszy Świętej i nabożeństw, obowiązuje godny strój uczestnika.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i rzeczy wartościowe uczestników.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie ośrodka. Ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas pobytu na Warsztatach na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale administratora obiektu w miejscu jej powstania.
 14. Nagrania konferencji i innych punktów programu można wykorzystywać wyłącznie do użytku prywatnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Warsztatów wg podanego wcześniej planu.
 16. W czasie trwania rekolekcji wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym.
 17. Problemy organizacyjne, techniczne zgłaszamy do Zespołu Organizatorów.
 18. Podczas Warsztatów wszyscy troszczymy się o punktualność, życzliwość i wzajemny szacunek.
 19. Za podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych uczestnik może otrzymać upomnienie lub zostać usunięty z Warsztatów. W takim przypadku nie przysługują prawa roszczenia finansów za niewykorzystane świadczenia.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

KontaktMasz pytania?

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Pelplińskiej św. Józefa
ul. Lubiatowska 4c, Białogóra
84-113 Wierzchucino

578 795 250

dombialogora@gmail.com

© Wielki Połów - Warsztaty Ewangelizacyjne w Białogórze 2024   |   Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda